ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Εξειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο και δίκαιο συμβάσεων, φορολογικό σχεδιασμό εταιρειών, νομοθεσία ακινήτων, Διαιτησία, Corporate Finance .
Σύσταση, εκπροσώπηση, συνεχής συμβουλευτική και δικαστηριακή υποστήριξη εταιρειών σε θέματα κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων και χρηματοδότησης αυτών, ιατρικών υπηρεσιών, λατομικών υπηρεσιών, εταιρειών με εμπορικό αντικείμενο και διεθνείς δραστηριότητες. Διαπραγμάτευση συμβάσεων με δημόσιους φορείς,  διενέργεια διεθνών διαγωνισμών και επίβλεψη δικαστικών ενεργειών μέχρι την τελική κατακύρωση.
Επεξεργασία και σύνταξη  συμβάσεων για δημόσιους και ιδιωτικούς  φορείς δημοσίου   που χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκούς πόρους.
Εκπροσώπηση αλλοδαπών εταιριών στην Ελλάδα, εγκατάσταση αλλοδαπών εταιριών στην Ελλάδα και υποστήριξη αυτών , ίδρυση εταιριών στο εξωτερικό για λογαριασμό ιδιωτών και υφιστάμενων ελληνικών εταιρειών. Εξαγορές και συγχωνεύσεις τόσο ελληνικών όσο  και αλλοδαπών  εταιρειών.