Συλλογικό εμπορικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων συμβουλών σχετικά με:
σχέσεις εργοδοτών-εργαζομένων, ειδικότερα σχετικά με Συνδικαλιστικά Σωματεία, Συμβούλια Εργαζομένων και Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων
διαπραγμάτευση και κατάρτιση συλλογικών συμβάσεων εργασίας
συλλογικές εργατικές κινητοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων απεργιών (πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων) και μποϋκοτάζ
κατάρτιση και λήψη αποφάσεων σχετικά με Εσωτερικούς Κανονισμούς, Πολιτικές και Κώδικες Δεοντολογίας
Ζητήματα υγείας και ασφάλειας
Ωράριο εργασίας
Μεταβίβαση επιχείρησης
Αναδιοργάνωση επιχείρησης, εισαγωγή συστημάτων κατηγοριοποίησης εργασίας (career banding systems) και κάθε άλλης οργάνωσης ή προγράμματος μισθοδοσίας και καθορισμού αποδοχών
Προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης υπεράριθμων
Μαζικές αποχωρήσεις υπεράριθμων
Ατομικό εργατικό δίκαιο, συμβουλές σχετικά με:
Άδειες εργασίας
Συμβάσεις εργασίας για προσωπικό όλων των βαθμίδων
Υποχρεωτικές και εθελούσιες (πρόσθετες) παροχές
Κατώτατες αποδοχές και εναλλακτικά συστήματα καταβολής αποδοχών
Προγράμματα μπόνους
Δικαιώματα προαίρεσης για αγορά μετοχών
Συνταξιοδοτικά ταμεία και προγράμματα
Συμφωνίες παραίτησης
Καταγγελία συμβάσεων εργασίας και απόλυση υπεραρίθμων
Εργατικά ατυχήματα και ασθένειες
Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων:
Τοπικό νομοθετικό πλαίσιο
Εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων
Ζητήματα δωσιδικίας