Πώληση και αγορά ακίνητων περιουσιακών στοιχείων
Συνιδιοκτησία συμπεριλαμβανομένης οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας
Χρηματοδότηση
Συμβάσεις μίσθωσης
Συμβάσεις πώλησης και επαναμίσθωσης
Πολεοδομικά ζητήματα
Λήψη εγκρίσεων από δασικές και αρχαιολογικές υπηρεσίες
Λήψη αδειών και εγκρίσεων ρυθμιστικών αρχών
Ανάπτυξη ακινήτων (τουριστική, οικιστική κλπ.)
Κατασκευή ακινήτων
Φορολογικά ζητήματα που προκύπτουν στα πλαίσια συναλλαγών ακινήτων