Ζητήματα σχετικά με ρυθμιστικές αρχές και έκδοση αδειών
Συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων του ενεργειακού τομέα
Συναλλαγές χρηματοδότησης έργων στον ενεργειακό τομέα
Συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
Συμβάσεις παροχής αερίου
Συμβάσεις υπεργολαβίας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Ανάπτυξη έργων εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου και αερίου
Επιχορηγήσεις και χρηματοδοτικά κίνητρα
Ζητήματα χρηματοδότησης
Ομαδοποίηση ενεργειακών πρωτοβουλιών