Εμπράγματο Δίκαιο
Οικογενειακό Δίκαιο
Κληρονομικό δίκαιο
Γειτονικό δίκαιο
Ιδιωτικά Συμφωνητικά
Μισθωτικές Υποθέσεις
Αστικές Υποθέσεις από Εργατικές Διαφορές
Προσβολή Προσωπικότητας
Διαφορές από Αυτοκίνητα
Εκτέλεση –Είσπραξη απαιτήσεων
Αποζημίωσεις
Αντιδικία