Δίκαιο Εταιρειών
Εσωτερικές αναδιοργανώσεις
Ίδρυση και εκκαθάριση εταιρειών
Αντιπροσωπεία αλλοδαπών εταιρειών
Εταιρική διακυβέρνηση
Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών ΔΣ και μετόχων
Αύξηση και μείωση εταιρικού κεφαλαίου
Απαιτήσεις ρυθμιστικών αρχών και απαιτήσεις συμμόρφωσης
Παρεπόμενες συμβάσεις, όπως π.χ. εξωεταιρικές συμφωνίες μετόχων και συμφωνίες διαχείρισης
Εμπορικές συμβάσεις
Ειδικές συμβουλές επί νομικών ζητημάτων, διαπραγμάτευση και κατάρτιση εμπορικών συμβάσεων όλων των τύπων:
δικαιοχρησία (franchising)
παραχώρηση
εξωεταιρική συμφωνία μετόχων
συνεργασία
κοινοπραξία
διανομή
αντιπροσωπεία
Συγχωνεύσεις και Εξαγορές
Εξαγορές και συγχωνεύσεις  μη-εισηγμένων και εισηγμένων εταιρειών
Μεταβίβαση μετοχών και στοιχείων ενεργητικού ή ολόκληρων επιχειρήσεων
Επιθετική εξαγορά εισηγμένων εταιρειών
Αποσπάσεις και διασπάσεις
Μετατροπή και αλλαγή νομικής μορφής
Εσωτερική αναδιοργάνωση εταιρειών και ομίλων
Εισφορές σε είδος
Συμμόρφωση με κανόνες δικαίου ανταγωνισμού που διέπουν τις συγχωνεύσεις, εξαγορές και ιδιωτικοποιήσεις