• Δανειακές και λοιπές συναφείς συμβάσεις
 • Δανεισμός εντός ομίλου εταιρειών
 • Χρηματοδότηση με ή χωρίς εγγύηση
 • Μετατρέψιμα και ανταλλάξιμα ομόλογα
 • Χρηματοδότηση έναντι εταιρικών απαιτήσεων
 • Χρηματοδότηση εξαγοράς
 • Χρηματοδότηση ακινήτων
 • Χρηματοδότηση πλοίων
 • Δανεισμός εταιρειών
 • Τιτλοποίηση
 • Αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση χρέους, συμπεριλαμβανομένων προβληματικών χρεών
 • Ιδιωτικό κεφάλαιο και καινοτομικό κεφάλαιο
 • Δομημένη και μεσολαβητική χρηματοδότηση
 • Συμβάσεις  δικαιοχρησίας (franchise)