Το δικηγορικό γραφείο MPKE & Συνεργάτες, παρέχει νομικές υπηρεσίες στους τομείς του δικαίου των επιχειρήσεων, του εμπορικού και εταιρικού δικαίου. Στο πελατολόγιό του γραφείου   εντάσσεται μεγάλος αριθμός ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων στις  οποίες παρέχονται  ποικίλες νομικές  υπηρεσίες σε θέματα  δικαστικής και εξωδικαστικής νομικής  υποστήριξης, ως και διασυνοριακών συναλλαγών.
Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι δικηγόροι του γραφείου παρέχουν  νομικές  υπηρεσίες που καλύπτουν  τις  ανάγκες κάθε  επιχείρησης στο  ευρύ  φάσμα  του  δικαίου  των  επιχειρήσεων.
Οι παρεχόμενες νομικές υπηρεσίες καλύπτουν τους  βασικότερους κλάδους δικαίου, όπως τη δικαστική επίλυση διαφορών, το εταιρικό και εμπορικό δίκαιο, το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς, το τραπεζικό – χρηματοοικονομικό δίκαιο, τη χρηματοδότηση έργων (project finance), το δίκαιο των συγχωνεύσεων και εξαγορών, το φορολογικό δίκαιο, το δίκαιο  του  ανταγωνισμού, το δίκαιο της  ενέργειας και των φυσικών πόρων πόρους κ.α.
Η λειτουργία του δικηγορικού γραφείου διαχωρίζεται  σε  δύο  βασικά επιμέρους τμήματα, της δικαστικής και εξωδικαστικής  παροχής νομικών υπηρεσιών.
Το δικαστηριακό τμήμα, εκπροσωπεί τους εντολείς ενώπιον κάθε αρμοδίου ελληνικού δικαστηρίου, ως και ενώπιον κάθε αρχής, αναλαμβάνοντας τη διεκπεραίωση κάθε είδους εμπορικών, εταιρικών, χρηματοοικονομικών, ασφαλιστικών  και φορολογικών διαφορών, ως και  υποθέσεων   οικονομικής  εγκληματικότητας.
Το συμβουλευτικό τμήμα, παρέχει νομικές υπηρεσίες και χειρίζεται ποικίλα θέματα που ανακύπτουν στα πλαίσια των επιχειρηματικών συναλλαγών και άπτονται του εμπορικού, εταιρικού και φορολογικού δικαίου, ως είναι η σύσταση και ο φορολογικός σχεδιασμός εταιρειών και η περαιτέρω υποστήριξη αυτών , οι συγχωνεύσεις και εξαγορές ( Μ&Α), η  νομική υποστήριξη της χρηματοδότησης μεγάλων έργων (project finance), οι σύνθετες  διασυνοριακές συναλλαγές και οι επενδύσεις σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς, ως στην ενέργεια, τους φυσικούς  πόρους, τις τηλεπικοινωνίες, τη ναυτιλία, τα τυχερά παιγνίδια, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τον τουρισμό, τις  αγοραπωλησίες ακινήτων , κ.α. .
Λόγω των αναγκών της σύγχρονης διεθνούς συναλλακτικής  πραγματικότητας, το δικηγορικό γραφείο συνεργάζεται με φορολογικούς συμβούλους, λογιστές, ελεγκτές και οικονομικούς αναλυτές, μηχανικούς ως  και  άλλους  ειδικούς επιστήμονες, ώστε  να δύναται να  παράσχει σύνθετες  και  ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
Το δικηγορικό γραφείο παρέχει τις νομικές του υπηρεσίες στην αγγλική, γαλλική και ελληνική γλώσσα, ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί μεταφραστικό τμήμα για τη γερμανική, ρωσική, αραβική και κινέζικη γλώσσα.

Φιλοσοφία  μας  είναι :  Η  άμεση κατανόηση των  εξατομικευμένων αναγκών κάθε πελάτη και κάθε επιμέρους  υπόθεσής και η νομική υποστήριξή των δια της  αποτελεσματικότερης νομικής  επιλογής, μέσα στα πλαίσια της  επιβαλλόμενης  δεοντολογίας.